Laatste nieuws

Algemene voorwaarden en Huisreglement I.N.N. Praktijk Oefentherapie.

1. Algemene regels

1.1 Binnen de praktijken dient een ieder zich volgens de algemene geldende normen en waarden te gedragen.
1.2 In de praktijk (wachtruimte, behandelkamer) mag niet worden gerookt.
1.3 De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
1.4 Dieren zijn om hygiënische reden niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtruimte.
1.5 Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de kosten voor de desbetreffende behandeling voor uw eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen afspraak bedragen het tarief van de desbetreffende therapie volgens de tarieflijst in de wachtkamer. Hiervoor ontvangt u een factuur die u contant of per bank kunt voldoen.
1.6 Laat geen waardevolle bezittingen in de behandelruimte of wachtkamer achter.
I.N.N. Praktijk Oefentherapie is niet aansprakelijk voor vermissingen/verlies en/of beschadigingen van bezittingen van patiënten/cliënten of anderen, die het pand betreden.
1.7 Neem altijd uw afsprakenkaartje mee, zodat de therapeut de volgende afspraak kan invullen.
1.8 Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw
       therapeut bent gehaald, meldt u zich dan s.v.p.

2. Hygiëne

2.1 Gaarna bij ieder bezoek een handdoek meenemen en plaatsen op behandelbank en/of mat.
2.2 Wij verwachten van u als patiënt dat u de algemeen geldende norm voor persoonlijke   
       hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.

3. Verzekeringsgegevens/betalingsvoorwaarden

3.1 Iedere patiënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens
       betreffende verzekeringsmaatschappij, polisnummer en pakketvorm.
       Indien de, door u aangeleverde, gegevens niet correct zijn en de zorgverzekeraar, op die       
       gronden, de declaratie van I.N.N. Praktijk Oefentherapie afwijst, dient u de kosten van de
       behandeling(en)  zelf te betalen.
       Mogelijk worden er dan andere tarieven voor de desbetreffende behandeling gehanteerd.
       De tarieven voor de behandelingen kunt u vinden op onze website www.inn-oefentherapie.nl en  
       in de wachtkamer.
3.2 Iedere patiënt/cliënt dient zelf te informeren bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij naar het
      aantal behandelingen oefentherapie waar hij/zij recht op heeft. Bij overschrijding van het aantal
      dient de patiënt/cliënt de kosten van de behandeling zelf te betalen. Hij/zij ontvangt hiervoor een
      factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.
3.3 De tarieven voor een behandeling oefentherapie kunnen per verzekeringsmaatschappij    
      verschillen.
3.4 Bij geen vergoeding door een verzekeringsmaatschappij dienen betalingen van behandelingen
      oefentherapie / groepstrainingen of artikelen door patiënt/cliënt zlef te worden voldaan. De
      patiënt/cliënt ontvangt een factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te
      worden.
3.5 Vanaf 1 januari 2012 komen de eerste 20 behandelingen ten laste van de aanvullende
      verzekering bij een chronische indicatie volgens de lijst Borst.  
      Na de 20e behandeling komen de verdere behandelingen ten laste van de basisverzekering, deze
      Kunnen dan in aanmerking komen voor het verplicht eigen risico. In 2013 is dat € 350,00.
      Indien de patiënt/cliënt niet aanvullend of niet voldoende aanvullend verzekerd is voor
      oefentherapie worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk, middels een factuur, in rekening
      gebracht bij de patiënt/cliënt. Gespreid betalen is mogelijk na overleg.

4. Privacy

Uw oefentherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet beschermings persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt/cliënt. Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistraties, een aantal regels vastgesteld in een privacy reglement.
Onderstaand het reglement weer gegeven:

 Behalve de oefentherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang
 tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers,
 andere oefentherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve
 medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
 gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u  de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te
 wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de medische behandeling worden in het
 medisch dossier opgeslagen.
 Wanneer het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar
 zijn, zullen deze worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming
 heeft verleend.
 Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste
 familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming
 heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
 Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen
 de hierboven genoemde  beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
 Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u gegevens omgaat,
 kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich (gedeeltelijk) uit te kleden.

5. Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of over uw behandeling van uw oefentherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw oefentherapeut of aan de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).
Informatie hierover kunt u lezen in de brochure die zich bevinden in het folderrek van de wachtruimte.

6. Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s en/of een waarnemer binnen de organisatie voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.
In overleg met de patiënt/cliënt wordt de mogelijkheid aangeboden dat de behandeling door een andere collega/waarnemer wordt uitgevoerd.

7. Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding oefentherapie Cesar en Mensendieck de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire wordt door ons begeleid tijdens onderzoek en behandelen van patiënten/cliënten.

Belangrijk!

De patiënt/cliënt dient zich uiterlijk vóór de 2e behandeling op de hoogte gesteld te hebben van bovenstaand reglement en gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden/regels.
Indien de patiënt/cliënt niet akkoord gaat met ons huisreglement dient hij/zij dit aan te geven bij de betreffende behandeld therapeut uiterlijk vóór de 2e behandeling. 
 

 

Hoogerheide

Antwerpsestraatweg 2

4631 NL Hoogerheide

Telefoon: 0164-700211

 

Oudenbosch

West Vaardeke 11/A,

4731 MA Oudenbosch

Telefoon: 0165-312060

 

Rucphen

Kozijnenhoek80

4715 RG Rucphen

Telefoon: 0165-381972