Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut van INN Praktijk Oefentherapie zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

1. De patiënt/ cliënt, verder te noemen patiënt, is betaling verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie cesar/mensendieck.
2. De patiënt dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de 1e behandeling.
3. Gereserveerde behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via telefoon of via email te worden afgezegd.
4. Afzeggingen voor een behandelingsafspraak op maandag dienen voor vrijdag 17.00u afgemeld te worden.
5. Voor behandelingen die, om wat voor reden dan ook, niet ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd of wanneer de patiënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut het recht de patiënt het vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Deze kosten komen voor eigen rekening en zullen niet door een zorgverzekeraar worden vergoed.
6. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor rekening van de patiënt. De aan de patiënt verzonden factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
7. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
8. Zodra de patiënt in verzuim verkeerd, is de oefentherapeut Cesar/Mensendieck gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt
9. Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
10. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 6 genoemde termijn niet.
11. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut Cesar/Mensendieck van beslissende aard.
12. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.